Category Archives: Assemblea

Comunicat sobre la detenció del nostre company de facultat (Pablo llibertat!)

L’Assemblea de Polítiques i Sociologia de la UAB volem donar el nostre màxim suport a totes les persones detingudes avui, 28 de febrer, per lluitar pels seus drets, entre elles, el nostre company de facultat, Pablo.

Denunciem la violència i l’abús policial dels cossos de seguretat produïts durant el dia d’avui i la repressió que s’està patint en tots els nuclis universitaris.

A les 7 del matí ja hi havia un cordó policial a la B-30 i un altre desplegament als FGC de la Universitat Autònoma, trencant així amb el principi d’autonomia de les universitats, incomodant-nos amb la seva presència i envaint el nostre espai, un espai que hauria de ser destinat a l’ensenyament i a la formació d’un esperit crític i lliure.

A la parada de Plaça Catalunya dels FGC alguns alumnes provinents de l’Autònoma han hagut de sofrir retencions, registres i identificacions sense cap mena de justificació i durant tot els transcurs de la manifestació hem hagut de suportar la presència de policia secreta infiltrada entre nosaltres envaint la nostra intimitat.

A acabar la manifestació, davant la seu d’Unió, hem tornat a trobar-nos amb un enorme desplegament policial protegint la seu del partit culpable i responsable de totes les agressions que estem patint tant els estudiants com la universitat. La seva presència i posició autoritària ha generat una sèrie d’aldarulls que han estat succeïts d’una càrrega policial exagerada i en cap cas justificada. Ha estat en aquest moment quan han detingut les nostres companyes.

Les detingudes, citades a declarar a les 21h encara no han notificat res a hores d’ara i concretament, els Mossos d’Esquadra han dit als familiars del Pablo que el deixarien el llibertat quan a ells els semblés convenient.

L’Assemblea de Polítiques i Sociologia denunciem l’estratègia del govern de CiU per criminalitzar qualsevol tipus de protesta contra el panorama actual amb elintent de desmobilitzar totes les lluites anticapitalistes universitàries i de la resta de sectors. Davant de tot això, exigim que s’aturi la persecució, agressió i abús policial, som estudiants en lluita pels nostres drets, no delinqüents i no pensem aturar-nos fins assolir els nostres objectius.

La repressió no ens aturarà!

PABLO NO ESTÀS SOL

El nou model de pla docent vol anular els horaris de tarda, ho permetrem?

Informació sobre el nou model del pla docent publicat al butlletí de la facultat

 

LA PROPOSTA DE NOU MODEL DE PLA DOCENT

El passat dilluns 31 de gener, l’equip de deganat va posar a consideració de la Junta de Facultat un projecte de nou model de Pla Docent per als Graus de Ciència Política i Gestió Pública i de Sociologia. Aquest model, que va obtenir un primer vist-i-plau majoritari, en cas de ser finalment aprovat, representaria un canvi de molta transcendència en els hàbits i rutines que hem seguit fins ara. L’abast dels canvis que introdueix el nou model de Pla Docent respon a la importància dels actuals desafiaments als quals ha de donar resposta un servei públic. I el primer de tots, el d’oferir la màxima qualitat educativa als estudiants. Com que un canvi d’aquestes característiques necessita, més enllà de la voluntat de l’equip de govern, el consens ampli de tota la Facultat, hem cregut convenient fer-ne una presentació completa per tal que tota la comunitat disposi de tota la informació, en faci un judici crític, s’evitin percepcions precipitades i errònies i, en definitiva, es puguin fer els suggeriments i les objeccions al deganat que es creguin oportunes.

Continua llegint

16 mocions per al claustre del 16-D

extret de plataformacontraelprim

PAS, PDI i estudiants hem entrat fins a 16 mocions per a debatre i aprovar al Claustre que se celebrarà el proper 16 de desembre. Aquí teniu les nostres propostes:

1. NO PERMETRE LA REDUCCIÓ DE LA DOCÈNCIA REGLADA OFICIAL PER IMPARTIR ALTRES CLASSES REMUNERADES

Fer incompatible qualsevol mena de reducció en la docència reglada oficial (per ocupació de càrrec o qualsevol altra raó) amb el fet d’impartir classes remunerades en mestratges i cursos no oficials i/o graus impartits des de fundacions, tan si són de la UAB com en d’altres entitats.

2. INCREMENT DEL CÀNON SOBRE ELS CONVENIS DE MESTRATGES NO OFICIALS

Incrementar fins al 50% el cànon sobre els convenis vinculats a la docència en cursos, mestratges no oficials, graus impartits des de fundacions, spin-offs o a tasques de consultoria i assessorament. Supressió del retorn al professorat del fons provinent d’aquest cànon. Aquesta mesura no és d’aplicació ni als projectes I+D+I finançats en el marc de convocatòries oficials ni als convenis d’investigació amb altres institucions i consorcis públics.

3. INTEGRACIÓ DELS GRAUS OFICIALS IMPARTITS PER FUNDACIONS A LES FACULTATS

Integrar tots els graus oficials que s’imparteixen des de Fundacions de l’entramat empresarial anomenat “Grup UAB” (com és el cas de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera, vinculada a l’entitat “Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus S.A.”, o l’Escola de Seguretat i Prevenció Integral, lligada a la “Fundació per als Estudis de Seguretat i Prevenció Integral”) a Facultats de la UAB.

4. SUPRESSIÓ DE LES REMUNERACIONS MONETÀRIES ADDICIONALS

En el cas del professorat que ocupa càrrecs de gestió, supressió de les remuneracions monetàries addicionals que perceben (en diversos casos, uns quants milers d’euros a l’any).

5. HOMOGENEÏTZAR ELS CRITERIS DE REDUCCIONS DOCENTS

Homogeneïtzar els criteris de reduccions docents al professorat a temps complert, fent-los comuns per a tota la Universitat i subjectes a uns CRITERIS ÈTICS en el marc de la funció de la Universitat com a proveïdora de serveis públics.

6. REDUCCIÓ DELS SALARIS DE L’EQUIP DE GERÈNCIA

Reduir els enormes salaris dels membres de l’Equip de Gerència. Ajustar els salaris dels membres de l’Equip de Gerència al previst en el conveni del PAS funcionari i, per tant, reduir en prop d’un 50% el sou del Gerent, que actualment cobra 120.000 euros anuals.

7. RECUPERAR ELS CLAUSTRES COM A ÒRGANS DE CONTROL DE DESPESES

Recuperar els antics Claustres de Facultat. Recuperar el paper dels claustres com a òrgans de control de despeses, en tant que Òrgans de Participació i Decisió, reforçant el paper dels Claustres de Facultat i del Claustre General en aquesta línia.

8. RETIRADA DE LES MESURES QUE AFECTIN LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS

Retirada de qualsevol mesura que afecti les condicions laborals dels treballadors sense que prèviament hagin estat acordades amb els corresponents organismes oportuns. Per poder arribar a acords al respecte es proporcionarà a aquests organismes tota la informació econòmica rellevant, amb els capítols d’ingressos i despesa degudament desglossats. En el cas de no arribar a acords es mantindran els actuals convenis i acords vigents.

9. POSICIONAMENT CONTRA EL REGLAMENT DE DISCIPLINA ACADÈMICA

Posicionament en contra del Reglament de Disciplina Acadèmica de 1953-54 perquè es tracta d’un reglament aprovat durant la dictadura colpista i feixista del general Franco, que malgrat haver passat a l’ordenament constitucional manté l’essència antidemocràtica, perquè amb aquest Reglament es sanciona encara avui els estudiants per falta de probitat (rectitud a obrar, honestedat), concepte jurídic medieval que dista molt de poder entrar en l’ordenament jurídic actual. A banda, és clar, de la dubtosa ètica de mantenir un ordenament franquista.

Aquesta moció pretén:

1. deixar sense efecte els capítols i títols citats en la moció (Capítol III i Títol IV) del Reglament de Disciplina Acadèmica 1953-54 i, en conseqüència, no utilitzar-lo per sancionar estudiants a partir de l’aprovació d’aquesta moció
2. que es faci pública la resolució de la moció i un comunicat públic de rebuig al Reglament de Disciplina Acadèmica com a Claustre de la UAB
3. instar al Consell de Govern a que es posicioni també en contra del Reglament de Disciplina Acadèmica de 1953-54.

10. NO A LA RETALLADA DEL 5% DEL SOU DEL PIF

Exigir al Consell de Govern que s’anul·li la retallada del 5% del sou del PIF, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010, i que es reintegri amb efectes retroactius la quantitat sostreta des del mes de juny de 2010. Entenem que:

– el Reial Decret-llei 8/2010 de 20 de maig no afecta les subvencions a les quals estan associades els sous del PIF

– en altres centres i universitats públics no s’ha aplicat aquesta retallada

– aquesta mesura no suposa cap estalvi per a la UAB.

11. RETIRADA DE LES TAXES PEL CAMPUS VIRTUAL i SERVEI INFORMÀTIC

Exigir a l’equip de Govern que retiri les taxes que els i les estudiants paguem juntament amb la matrícula, en concepte del servei Informàtic i del Campus Virtual. Entenem que el Campus Virtual és un requisit indispensable per a cursar els estudis, i per tant, no ha d’existir una taxa addicional per a finançar aquest. Exigir a l’Equip de Govern que l’augment de taxes en general no es converteixi en una mesura recorrent per compensar el dèficit de finançament de la universitat.

12. EXIMIR EL PIF DEL PAGAMENT DE LA TAXA “DE SERVEIS ESPECÍFICS I SUPORTS A L’APRENENTATGE”

Exigir al Consell de Govern que s’eximeixi el PIF del pagament de la taxa de “serveis específics i suport a l’aprenentatge”, atès que:

* les convocatòries d’ajuts predoctorals (FPI i FPU) especifiquen explícitament que aquests serveis hauran de ser facilitats pel centre o universitat d’adscripció sense cap mena de cost per al beneficiari de l’ajut
* els serveis que es financen a través d’aquesta xarxa, com per exemple la subscripció a revistes electròniques, són eines d’ús habitual per part de tot el PDI, no obstant això només s’exigeix un pagament relacionat amb aquest concepte al PIF.

13. GARANTIR 2 CONVOCATÒRIES D’EXAMEN I LA SETMANA BLANCA

Instar a la Comissió d’Estudis de Grau de la UAB a elaborar una reforma en la normativa acadèmica que garanteixi:

* que tota persona matriculada en una assignatura tingui a dret a dues convocatòries d’examen durant aquell curs acadèmic, independentment d’haver fet seguiment de l’avaluació continuada o no; que el mètode d’avaluació i el calendari d’exàmens definitiu de cada assignatura i grup hagi d’estar publicat prèviament als períodes de matriculació
* que es garanteixi la preservació de la setmana blanca a totes les facultat de la UAB, independentment del tipus d’avaluació que s’utilitzi a les assignatures, doncs la realitat confirma que la càrrega lectiva de les setmanes finals de cada semestre no ha disminuït amb la instauració de l’avaluació continuada.

14. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE PERMANÈNCIA

Instar al Consell Social de la UAB a modificar la normativa de règim de permanència per tal de garantir:

* que la qualificació “no presentat” de qualsevol examen, independentment de l’avaluació, no comporti un exhauriment de matrícula. El no presentar-se a un examen mai implica no assolir els conceptes bàsics d’una assignatura, alhora que mai pot implicar un exhauriment de matrícula ja que no s’ha exercit el dret a examen i no s’ha pogut demostrar l’assoliment o no de conceptes bàsics, sense tenir en compte els motius pels quals no s’ha pogut presentar-se a un examen
* que no s’expulsi a l’alumnat que exhaureixi el nombre de matrícules. Tenint en compte el context en que ens trobem i la càrrega lectiva, a la qual se suma l’exhauriment de matrícula que comportaria el “no presentat”, comporta que molts estudiants optin per a no presentar-se a un examen o que a causa del gran volum de matèria no puguin superar una avaluació d’una assignatura. Però no és coherent que només per haver exhaurit les matrícules d’una assignatura, tenint en compte els motius exposats anteriorment, s’expulsi a un estudiant d’una titulació la qual està integrada per moltes assignatures.

15. DESCOMPTES EN EL TRANSPORT PÚBLIC

Instar a l’Equip de Govern a ampliar a estudiants i treballadors subcontractats de la UAB el conveni existent amb el PAS i el PDI que finança el 50% de la despesa en transport públic. Per a fer això possible, es pot contemplar si s’escau l’opció de negociar el conveni amb la Generalitat de Catalunya, amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb l’Autoritat del Transport Metropolità o amb Rodalies Catalunya-Renfe.

16. RESPECTE A LA COBERTURA DE LA MATRÍCULA DE DOCTORAT

Exigir al Consell de Govern que es respecti allò estipulat a les convocatòries d’ajuts predoctorals respecte a la cobertura de la matrícula d’un programa de doctorat. Entenem que:

* les convocatòries d’ajuts predoctorals (FPI, FPU, FI, PIF) estipulen que els beneficiaris dels ajuts no s’hauran de fer càrrec en cap cas de la matrícula al programa de doctorat corresponent
* la UAB no té potestat per modificar les bases de les convocatòries d’ajuts predoctorals, com ha fet en el cas de l’ajut predoctoral FPI al curs 2010-2011, en el qual s’ha començat a cobrar la taxa en concepte de “tutela de tesi”
* el fet que la universitat o centre al qual estan adscrits els beneficiaris dels ajuts predoctorals (en aquest cas, la UAB) disposi del cobrament d’aquesta taxa suposa un greuge comparatiu respecte a doctorands beneficiaris dels mateixos ajuts a altres universitats i centres de recerca.

Canvi de data: DEMÀ DIMECRES XERRADA: COM ENS AFECTEN LES RETALLADES DEL “PLA DE XOC”?

Xerrada a càrrec d’un membre del CAU i un estudiant que ens explicarà com ens afecta el Pla de Xoc i quines conseqüències té damunt les estudiants, les treballadores, i damunt tota la comunitat universitària.

Les estudiantes prenem la paraula!

El proper 24 de novembre la Universitat Autònoma torna a escollir els representants dels estudiants al Claustre. Des de les diferents assemblees de Facultat de la UAB hem tornat a treballar en el si del moviment estudiantil per defensar una universitat pública i popular.

Fa dos anys la CAF, coordinadora d’assemblees de facultat, ja va aconseguir més del 80% dels claustrals i també els representants del Consell de Govern i diverses comissions (la de grau, postgrau, afers acadèmics, econòmia, política lingüística, …) .  Tot i que hi ha un grup de persones que volen fer creure que s’ha seguit una política de cadires buides això no ha estat així. Sinó com és va aprovar la moció per evitar la privatització del parquin?

Sabem que a l’equip de l’Anna Ripoll no li agrada que estiguem aquí, ens ho ha fet saber moltes vegades, però tot i així les assemblees de facultat seguim treballant al dia dia per una universitat pública i popular!

 

Veterinària Veterinaris pel Claustre Educació CEG – Assemblea Educació Lletres Assemblea de Filosofia i Lletres Psicologia Assemblea Psicologia i Logopèdia Econòmiques Candidatura dels Estudiants d’Econòmiques i ADE Polítiques i Sociologia Assemblea de Ciències Polítiques i Sociologia Dret Assemblea de la Facultat de Dret Comunicació Assemblea de Comunicació Ciències Assemblea d’estudiants de Ciències i Biociències Biociències Assemblea d’estudiants de Ciències i Biociències ETSE Assemblea d’estudiants Tercer cicle Assemblea de Tercer Cicle

 

Si vols descarregarte tot el programa en pdf clica aquí; sinó trobaras els 12 principals punts a http://www.cafuab.wordpress.com

Comunicat de l’Assemblea d’estudiants de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB

El matí de divendres 22 d’octubre ens vàrem llevar amb la notícia de la macroredada efectuada per la Policia Nacional espanyola i orquestrada per l’Audiència Nacional contra la joventut independentista basca, un fenomen que porta ja masses anys repetint-se amb assiduïtat però que una vegada més ens ha mostrat que no és aliè a la nostra realitat més propera. Entre les 14 joves detingudes -sis més estan en cerca i captura-, es troba Marina Sagastizabel, una noia que actualment residia a Barcelona i estudiava Sociologia a la nostra facultat. De matinada, com en els temps més foscos de la nostra història recent, van entrar al seu domicili al barri de la Barceloneta i se la van endur sota l’acusació de pertinença a banda armada, amb el pretext que treballava en la recomposició de Segi, organització juvenil basca il•legalitzada pel tribunals espanyols.

Continua llegint

imatge

Mapa Web

.: En construcció :.

COMUNICAT EN RELACIÓ A L’ANUL·LACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE LA UAB

Els estudiants de la UAB decideixen organitzar la festa major de la UAB tot i la negativa del equip de govern.

Des de fa més de 20 any cada novembre a la UAB es celebra la Festa Major de la Universitat, espai de trobada per a tota la comunitat universitària i eina de promoció i autogestió per als gairebé 80 col·lectius d’estudiants que té la UAB.

El passat 7 d’octubre, l’equip de govern d’aquesta universitat va fer pública la seva negativa a celebrar com cada any la tradicional festa major. Els motius que la Sra. Anna Ripoll, i el seu equip de govern, exposa són:

– La situació de crisis actual. Segons l’informe presentat al consell de govern per l’equip rectoral la festa major 2008 va tenir uns costos de 296.000€.

– La mala imatge produïda per aquesta; que suma-n’hi la candidatura de la UAB al Campus d’Excel·lència Internacional, ha provocat un rebuig més gran per part de la institució.

Des de les estudiants, entenem la preocupació del equip de govern enfront a l’actual situació de crisis, ara bé, no entenem les noves directrius de silenciament i repressió a la comunitat estudiantil.

L’anulació de la festa major, sumant-hi la reducció de l’ajut per a col·lectius que fa la UAB – pel curs 2009/10 es conten 13.000€ per a més de 80 col·lectius – provocarà una greu crisis a la majoria de col·lectius.

És per això que des de les estudiants exigim:

* Un replantejament de l’estratègia de l’equip de govern. La festa major de la UAB és la porta d’entrada a la comunitat universitària per als centenars d’estudiants que entren cada any a la nostra Universitat.

* Un nou programa d’ajuts per a Col·lectius, equitatiu i responsable, que permeti als més de 80 col·lectius no dependre econòmicament de la festa Major.

* Un canvi de rumb de les institucions universitàries que permeti una participació més oberta i democràtica de tota la comunitat universitària.

I és per això que, després de les diverses reunions realitzades amb l’administració de la Universitat Autònoma de Barcelona –tancada al diàleg- , hem decidit tirar endavant una nova festa major, aquesta vegada autogestionada en la seva totalitat.

Comissió Festa Major Autogestionada de la UAB