El Claustre de la UAB aprova una moció contra el Règim de disciplina acadèmica

Aquest dijous 16 de desembre i a instància d’una moció presentada pels representants de la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF), el Claustre de la UAB s’ha posicionat en contra del Règim de Disciplina Acadèmica de 1954. Els resultats han estat 136 vots a favor, 16 en contra i 5 en blanc.

Podeu veure la resta de resultats i el comunicat de la Plataforma contra el PRIM al seu bloc, i una crònica al bloc de la CAF.

extret de www.prouautoritarisme.wordpress.com

Dossier de premsa de la manifestació i les mocions al claustre

16 mocions per al claustre del 16-D

extret de plataformacontraelprim

PAS, PDI i estudiants hem entrat fins a 16 mocions per a debatre i aprovar al Claustre que se celebrarà el proper 16 de desembre. Aquí teniu les nostres propostes:

1. NO PERMETRE LA REDUCCIÓ DE LA DOCÈNCIA REGLADA OFICIAL PER IMPARTIR ALTRES CLASSES REMUNERADES

Fer incompatible qualsevol mena de reducció en la docència reglada oficial (per ocupació de càrrec o qualsevol altra raó) amb el fet d’impartir classes remunerades en mestratges i cursos no oficials i/o graus impartits des de fundacions, tan si són de la UAB com en d’altres entitats.

2. INCREMENT DEL CÀNON SOBRE ELS CONVENIS DE MESTRATGES NO OFICIALS

Incrementar fins al 50% el cànon sobre els convenis vinculats a la docència en cursos, mestratges no oficials, graus impartits des de fundacions, spin-offs o a tasques de consultoria i assessorament. Supressió del retorn al professorat del fons provinent d’aquest cànon. Aquesta mesura no és d’aplicació ni als projectes I+D+I finançats en el marc de convocatòries oficials ni als convenis d’investigació amb altres institucions i consorcis públics.

3. INTEGRACIÓ DELS GRAUS OFICIALS IMPARTITS PER FUNDACIONS A LES FACULTATS

Integrar tots els graus oficials que s’imparteixen des de Fundacions de l’entramat empresarial anomenat “Grup UAB” (com és el cas de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera, vinculada a l’entitat “Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus S.A.”, o l’Escola de Seguretat i Prevenció Integral, lligada a la “Fundació per als Estudis de Seguretat i Prevenció Integral”) a Facultats de la UAB.

4. SUPRESSIÓ DE LES REMUNERACIONS MONETÀRIES ADDICIONALS

En el cas del professorat que ocupa càrrecs de gestió, supressió de les remuneracions monetàries addicionals que perceben (en diversos casos, uns quants milers d’euros a l’any).

5. HOMOGENEÏTZAR ELS CRITERIS DE REDUCCIONS DOCENTS

Homogeneïtzar els criteris de reduccions docents al professorat a temps complert, fent-los comuns per a tota la Universitat i subjectes a uns CRITERIS ÈTICS en el marc de la funció de la Universitat com a proveïdora de serveis públics.

6. REDUCCIÓ DELS SALARIS DE L’EQUIP DE GERÈNCIA

Reduir els enormes salaris dels membres de l’Equip de Gerència. Ajustar els salaris dels membres de l’Equip de Gerència al previst en el conveni del PAS funcionari i, per tant, reduir en prop d’un 50% el sou del Gerent, que actualment cobra 120.000 euros anuals.

7. RECUPERAR ELS CLAUSTRES COM A ÒRGANS DE CONTROL DE DESPESES

Recuperar els antics Claustres de Facultat. Recuperar el paper dels claustres com a òrgans de control de despeses, en tant que Òrgans de Participació i Decisió, reforçant el paper dels Claustres de Facultat i del Claustre General en aquesta línia.

8. RETIRADA DE LES MESURES QUE AFECTIN LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS

Retirada de qualsevol mesura que afecti les condicions laborals dels treballadors sense que prèviament hagin estat acordades amb els corresponents organismes oportuns. Per poder arribar a acords al respecte es proporcionarà a aquests organismes tota la informació econòmica rellevant, amb els capítols d’ingressos i despesa degudament desglossats. En el cas de no arribar a acords es mantindran els actuals convenis i acords vigents.

9. POSICIONAMENT CONTRA EL REGLAMENT DE DISCIPLINA ACADÈMICA

Posicionament en contra del Reglament de Disciplina Acadèmica de 1953-54 perquè es tracta d’un reglament aprovat durant la dictadura colpista i feixista del general Franco, que malgrat haver passat a l’ordenament constitucional manté l’essència antidemocràtica, perquè amb aquest Reglament es sanciona encara avui els estudiants per falta de probitat (rectitud a obrar, honestedat), concepte jurídic medieval que dista molt de poder entrar en l’ordenament jurídic actual. A banda, és clar, de la dubtosa ètica de mantenir un ordenament franquista.

Aquesta moció pretén:

1. deixar sense efecte els capítols i títols citats en la moció (Capítol III i Títol IV) del Reglament de Disciplina Acadèmica 1953-54 i, en conseqüència, no utilitzar-lo per sancionar estudiants a partir de l’aprovació d’aquesta moció
2. que es faci pública la resolució de la moció i un comunicat públic de rebuig al Reglament de Disciplina Acadèmica com a Claustre de la UAB
3. instar al Consell de Govern a que es posicioni també en contra del Reglament de Disciplina Acadèmica de 1953-54.

10. NO A LA RETALLADA DEL 5% DEL SOU DEL PIF

Exigir al Consell de Govern que s’anul·li la retallada del 5% del sou del PIF, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010, i que es reintegri amb efectes retroactius la quantitat sostreta des del mes de juny de 2010. Entenem que:

– el Reial Decret-llei 8/2010 de 20 de maig no afecta les subvencions a les quals estan associades els sous del PIF

– en altres centres i universitats públics no s’ha aplicat aquesta retallada

– aquesta mesura no suposa cap estalvi per a la UAB.

11. RETIRADA DE LES TAXES PEL CAMPUS VIRTUAL i SERVEI INFORMÀTIC

Exigir a l’equip de Govern que retiri les taxes que els i les estudiants paguem juntament amb la matrícula, en concepte del servei Informàtic i del Campus Virtual. Entenem que el Campus Virtual és un requisit indispensable per a cursar els estudis, i per tant, no ha d’existir una taxa addicional per a finançar aquest. Exigir a l’Equip de Govern que l’augment de taxes en general no es converteixi en una mesura recorrent per compensar el dèficit de finançament de la universitat.

12. EXIMIR EL PIF DEL PAGAMENT DE LA TAXA “DE SERVEIS ESPECÍFICS I SUPORTS A L’APRENENTATGE”

Exigir al Consell de Govern que s’eximeixi el PIF del pagament de la taxa de “serveis específics i suport a l’aprenentatge”, atès que:

* les convocatòries d’ajuts predoctorals (FPI i FPU) especifiquen explícitament que aquests serveis hauran de ser facilitats pel centre o universitat d’adscripció sense cap mena de cost per al beneficiari de l’ajut
* els serveis que es financen a través d’aquesta xarxa, com per exemple la subscripció a revistes electròniques, són eines d’ús habitual per part de tot el PDI, no obstant això només s’exigeix un pagament relacionat amb aquest concepte al PIF.

13. GARANTIR 2 CONVOCATÒRIES D’EXAMEN I LA SETMANA BLANCA

Instar a la Comissió d’Estudis de Grau de la UAB a elaborar una reforma en la normativa acadèmica que garanteixi:

* que tota persona matriculada en una assignatura tingui a dret a dues convocatòries d’examen durant aquell curs acadèmic, independentment d’haver fet seguiment de l’avaluació continuada o no; que el mètode d’avaluació i el calendari d’exàmens definitiu de cada assignatura i grup hagi d’estar publicat prèviament als períodes de matriculació
* que es garanteixi la preservació de la setmana blanca a totes les facultat de la UAB, independentment del tipus d’avaluació que s’utilitzi a les assignatures, doncs la realitat confirma que la càrrega lectiva de les setmanes finals de cada semestre no ha disminuït amb la instauració de l’avaluació continuada.

14. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE PERMANÈNCIA

Instar al Consell Social de la UAB a modificar la normativa de règim de permanència per tal de garantir:

* que la qualificació “no presentat” de qualsevol examen, independentment de l’avaluació, no comporti un exhauriment de matrícula. El no presentar-se a un examen mai implica no assolir els conceptes bàsics d’una assignatura, alhora que mai pot implicar un exhauriment de matrícula ja que no s’ha exercit el dret a examen i no s’ha pogut demostrar l’assoliment o no de conceptes bàsics, sense tenir en compte els motius pels quals no s’ha pogut presentar-se a un examen
* que no s’expulsi a l’alumnat que exhaureixi el nombre de matrícules. Tenint en compte el context en que ens trobem i la càrrega lectiva, a la qual se suma l’exhauriment de matrícula que comportaria el “no presentat”, comporta que molts estudiants optin per a no presentar-se a un examen o que a causa del gran volum de matèria no puguin superar una avaluació d’una assignatura. Però no és coherent que només per haver exhaurit les matrícules d’una assignatura, tenint en compte els motius exposats anteriorment, s’expulsi a un estudiant d’una titulació la qual està integrada per moltes assignatures.

15. DESCOMPTES EN EL TRANSPORT PÚBLIC

Instar a l’Equip de Govern a ampliar a estudiants i treballadors subcontractats de la UAB el conveni existent amb el PAS i el PDI que finança el 50% de la despesa en transport públic. Per a fer això possible, es pot contemplar si s’escau l’opció de negociar el conveni amb la Generalitat de Catalunya, amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb l’Autoritat del Transport Metropolità o amb Rodalies Catalunya-Renfe.

16. RESPECTE A LA COBERTURA DE LA MATRÍCULA DE DOCTORAT

Exigir al Consell de Govern que es respecti allò estipulat a les convocatòries d’ajuts predoctorals respecte a la cobertura de la matrícula d’un programa de doctorat. Entenem que:

* les convocatòries d’ajuts predoctorals (FPI, FPU, FI, PIF) estipulen que els beneficiaris dels ajuts no s’hauran de fer càrrec en cap cas de la matrícula al programa de doctorat corresponent
* la UAB no té potestat per modificar les bases de les convocatòries d’ajuts predoctorals, com ha fet en el cas de l’ajut predoctoral FPI al curs 2010-2011, en el qual s’ha començat a cobrar la taxa en concepte de “tutela de tesi”
* el fet que la universitat o centre al qual estan adscrits els beneficiaris dels ajuts predoctorals (en aquest cas, la UAB) disposi del cobrament d’aquesta taxa suposa un greuge comparatiu respecte a doctorands beneficiaris dels mateixos ajuts a altres universitats i centres de recerca.

“Errors” en el pressupost de la UAB: el gerent esdevé funcionari i es puja el sou 4000 €

Article extret de EspecialBolonya

El 2 de desembre de 2009 el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el pressupost per al següent exercici. , aquest document indicava que el Gerent (com a PAS laboral) percebria uns honoraris de 116. 871 € i el Vicegerent de Recursos Humans, 81.000 €. Tal com denuncien la junta de Personal i el Comitè d’Empresa del Personal d’Administració i serveis, en la tramitació del pressupost per a la seva aprovació pel Consell Social, de cop i volta aquestes partides han patit “lleugeres modificacions”: aquestes dues places ara figuren com a PAS funcionari i amb unes retribucions de 120.000 i 90.810 € respectivament ( pàgina 32). Al mateix temps, el pressupost del PAS funcionari de la escala A, s’incrementa en 210.810 € i el PAS laboral de grup 1 disminueix en 177.972, produint-se així un increment net de 32.838€.”

Malgrat que aquests fets han estat informats tant al Gerència com al Consell Social, no han rebut cap resposta formal i cap aportació o justiticació documental d’un canvi que vulnera els procediments legals interns de la institució pública així com la Relació de Llocs de Treball.

Els sindicats -mitjantçant la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa- anuncien una reclamació formal a la Sindicatura de Comptes.

Aquest “pressupostari” és simultani a un context de tenses relacions entre Gerència i els treballadors de la UAB i contrasta amb l’èmfasi amb el que Santiago Guerrero va cridar a la “responsabilitat” en temps de crisi “Dirigir en tiempos ansiolíticos” , i el que és més greu Díes abans, el PAS de la UAB també es va tancar al despatx del Gerent pel cobrament d’un míser complement de 300 €. El pressupost de la UAB enguany, a més a més, tenia com a complement el anomenat PRIM, un conjunt de mesures anticrisi que contemplen el cobrament del transport intern de la UAB, de les places de pàrquing, retallada dels beneficis de menjador, … El PRIM compta des de fa un temps amb una Plataforma d’estudiants, sindicats i treballadors dels serveis externalitzats de la UAB contra les retallades i l’autoritarisme a la UAB: Plataforma Contra el Prim

Caldria fer comptes com de car li sortira en termes ecoonómics i de conflictivitat al campus aquesta mena de “gestors”. I si és suficient anar a Sindicatura quan és un òrgan sense capacitat d’intervenció efectiva. I si, efectivament és un “error” o un altre cosa.

Canvi de data: DEMÀ DIMECRES XERRADA: COM ENS AFECTEN LES RETALLADES DEL “PLA DE XOC”?

Xerrada a càrrec d’un membre del CAU i un estudiant que ens explicarà com ens afecta el Pla de Xoc i quines conseqüències té damunt les estudiants, les treballadores, i damunt tota la comunitat universitària.

Les estudiantes prenem la paraula!

El proper 24 de novembre la Universitat Autònoma torna a escollir els representants dels estudiants al Claustre. Des de les diferents assemblees de Facultat de la UAB hem tornat a treballar en el si del moviment estudiantil per defensar una universitat pública i popular.

Fa dos anys la CAF, coordinadora d’assemblees de facultat, ja va aconseguir més del 80% dels claustrals i també els representants del Consell de Govern i diverses comissions (la de grau, postgrau, afers acadèmics, econòmia, política lingüística, …) .  Tot i que hi ha un grup de persones que volen fer creure que s’ha seguit una política de cadires buides això no ha estat així. Sinó com és va aprovar la moció per evitar la privatització del parquin?

Sabem que a l’equip de l’Anna Ripoll no li agrada que estiguem aquí, ens ho ha fet saber moltes vegades, però tot i així les assemblees de facultat seguim treballant al dia dia per una universitat pública i popular!

 

Veterinària Veterinaris pel Claustre Educació CEG – Assemblea Educació Lletres Assemblea de Filosofia i Lletres Psicologia Assemblea Psicologia i Logopèdia Econòmiques Candidatura dels Estudiants d’Econòmiques i ADE Polítiques i Sociologia Assemblea de Ciències Polítiques i Sociologia Dret Assemblea de la Facultat de Dret Comunicació Assemblea de Comunicació Ciències Assemblea d’estudiants de Ciències i Biociències Biociències Assemblea d’estudiants de Ciències i Biociències ETSE Assemblea d’estudiants Tercer cicle Assemblea de Tercer Cicle

 

Si vols descarregarte tot el programa en pdf clica aquí; sinó trobaras els 12 principals punts a http://www.cafuab.wordpress.com

Comunicat de l’Assemblea d’estudiants de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB

El matí de divendres 22 d’octubre ens vàrem llevar amb la notícia de la macroredada efectuada per la Policia Nacional espanyola i orquestrada per l’Audiència Nacional contra la joventut independentista basca, un fenomen que porta ja masses anys repetint-se amb assiduïtat però que una vegada més ens ha mostrat que no és aliè a la nostra realitat més propera. Entre les 14 joves detingudes -sis més estan en cerca i captura-, es troba Marina Sagastizabel, una noia que actualment residia a Barcelona i estudiava Sociologia a la nostra facultat. De matinada, com en els temps més foscos de la nostra història recent, van entrar al seu domicili al barri de la Barceloneta i se la van endur sota l’acusació de pertinença a banda armada, amb el pretext que treballava en la recomposició de Segi, organització juvenil basca il•legalitzada pel tribunals espanyols.

Continua llegint

imatge

“Errors” en el pressupost de la UAB: el gerent esdevé funcionari i es puja el sou 4000 €

Article extret de Especial Bolonya

El 2 de desembre de 2009 el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el pressupost per al següent exercici. , aquest document indicava que el Gerent (com a PAS laboral) percebria uns honoraris de 116. 871 € i el Vicegerent de Recursos Humans, 81.000 €. Tal com denuncien la junta de Personal i el Comitè d’Empresa del Personal d’Administració i serveis, en la tramitació del pressupost per a la seva aprovació pel Consell Social, de cop i volta aquestes partides han patit “lleugeres modificacions”: aquestes dues places ara figuren com a PAS funcionari i amb unes retribucions de 120.000 i 90.810 € respectivament ( pàgina 32). Al mateix temps, el pressupost del PAS funcionari de la escala A, s’incrementa en 210.810 € i el PAS laboral de grup 1 disminueix en 177.972, produint-se així un increment net de 32.838€.”

Malgrat que aquests fets han estat informats tant al Gerència com al Consell Social, no  han rebut cap resposta formal i cap aportació o justiticació documental d’un canvi que  vulnera els procediments legals interns de la institució pública així com la Relació de Llocs de Treball.

Els sindicats -mitjantçant la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa- anuncien una reclamació formal a la Sindicatura de Comptes.

Aquest “pressupostari” és simultani a  un context de tenses relacions entre Gerència i els treballadors de la UAB i contrasta amb l’èmfasi amb el que Santiago Guerrero va cridar a la “responsabilitat” en temps de crisi “Dirigir en tiempos ansiolíticos” , i el que és més greu Díes abans, el PAS de la UAB també es va tancar al despatx del Gerent pel cobrament d’un míser complement de 300 €.  El pressupost de la UAB enguany, a més a més, tenia com a complement el anomenat PRIM, un conjunt de mesures anticrisi que contemplen el cobrament del transport intern de la UAB, de les places de pàrquing, retallada dels beneficis de menjador, … El PRIM compta des de fa un temps  amb una Plataforma d’estudiants, sindicats i treballadors dels serveis externalitzats de la UAB contra les retallades i l’autoritarisme a la UAB: Plataforma Contra el Prim

Caldria fer comptes com de car li sortira en termes ecoonómics i de conflictivitat al campus aquesta mena de “gestors”. I si és suficient anar a Sindicatura quan és un òrgan sense capacitat d’intervenció efectiva. I si, efectivament és un “error” o un altre cosa.

L’educació en una cruïlla [L’Accent 173]

Mercè Rubià, Barcelona [L’ACCENT 173]
Dilluns, 15 de març de 2010 15:48

Alumnat i professorat no estan disposats a deixar que l’educació pública perdi recursos, que no pugui complir el seu compromís amb un ensenyament català i de qualitat ni que hi entrin empreses per obtenir-ne beneficis. Podeu llegir l’En Profunditat que hem preparat L’ACCENT per analitzar alguns dels punts calents de l’educació pública catalana avui:

>> PAS, PDI i estudiants fan front comú contra les retallades de serveis i la precarietat a la UAB

>> Els sindicats d’ensenyants convoquen una vaga al Principat el 17 de març

>> OPINIÓ: Anàlisi sobre la primera ronda de les eleccions al rectorat de la UV